งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เกิดกอ
2. เด็กชายเมฆพัด    พุ่มพวง
1. นางกาญจนา    อภัยภักดี
2. นายรุ่งเรือง    อ้อสถิตย์
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายณัฐชัย    ใจวุฒิ
2. เด็กชายอภิณัฐ    มงคลเสถียร
1. นางสาวชนัญญา    กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์    แก้วไพร
3 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายมงคล    ธูปทอง
2. เด็กชายธันวา    คำด้วง
1. นายธนสาร    เตปัญวงค์
2. นางสาววาสนา    สวนสอน
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายนัธพงศ์    เขียวคำ
2. เด็กชายสุภทัต    บุญเสือ
1. นายภูรานนท์    เขียวคำ
2. นายโกวิทย์    ดีมูล
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายยุทธนา    ปรึกษาดี
2. เด็กชายธีรเมธ    กลิ่นด้วง
1. นายธงชัย    ถาดี
6 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กชายก้องภพ    ศรีพัทลกุล
2. เด็กชายธนภัทร    พินเกตุ
1. นางสาววรรณิภา    มีเกตุ
2. นายสมชาย    ใจภักดี
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายณัชพล    จันทร์ฟัก
2. เด็กชายวรวิทย์    ลักษณะวิเชียร
1. นายสมหมาย    ลักษณะวิเชียร
2. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
8 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายปรเมษฐ์    แจ่มกระจ่าง
2. เด็กชายชยากร    พ่อลีละ
1. นายเอนก    กาญจนโกมล
9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายสุริยา    พุ่มจันทร์
2. เด็กชายอนุวัช    ทองสง่า
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
10 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายศักดิ์วารินทร์    เรียนหม่อม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ชาวนา
1. นายชัชดล    ตลอดพงษ์
2. นายสมชาย    พุฒโต
11 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร    สิงห์คำ
2. เด็กชายปณิธาน    ยมพานไพ่
1. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
2. นายเกียรติศักดิ์    ตันแก้ว
12 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กชายทัตพงศ์    ท้าวเทพ
2. เด็กชายกิจมงคล    สุขคง
1. นางสาวนฤภร    รัตนสมบูรณ์
2. นางสาวพัชรา    อยู่แจ่ม
13 โรงเรียนวัดดอกไม้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายวัชรินทร์    ทาสีดา
2. เด็กชายธันวา    เสนาะเสียง
1. นายศราวุธ    ค้ำมุ้ย
2. นายสุรศักดิ์    ไชยทองศรี
14 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กชายปิติพงษ์    คำพืช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อ่อนดี
1. นายเชิดสกุล    จันนวน
15 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายธวัชชัย    กอบธัญกรรม
2. เด็กชายชัยชนะ    อับนาค
1. นางสาวมินตรา    จีนทั่ง
16 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กชายวรายุทธ    ทองวิเศษ
2. เด็กชายศุภสิทธิ์    จันทร์สุข
1. นางสาวณรัญญา    มาดกาด
2. นายทนงศักดิ์    บุญชู
17 โรงเรียนบ้านดอนโพ พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายปัญญากร    สกุลพิลา
2. เด็กชายเอกสิทธิ์    อุปนันท์
1. นายยุทธศักดิ์    หาดเคลือบ
2. นายเทียนชัย    ลิ้มสกุล
18 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายกวิน    พรมฤทธิ์
2. เด็กชายนัทพร    แจ่มแจ้ง
1. นางปาริฉัตร    มีจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................