งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงวัชรวัลย์    อินนุ่ม
2. เด็กหญิงจิราภา    ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงปริญากร    สร้อยสุวรรณ์
1. นางดาวิน    ปิ่นนาค
2. นายสมนึก    พลฤทธิ์
2 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัชรา    ทิพย์ลุ้ย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เพ็ชรใส
3. เด็กหญิงณภัทร    เมืองภา
1. นางสาววิณิกา    อินศรี
2. นายเกียรติศักดิ์    ตันแก้ว
3 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายนันทภพ    แตงเติม
2. เด็กหญิงกิตติมา    แก้วยงกฎ
3. เด็กหญิงชนกวนันท์    ถนอม
1. นางนันทพร    วาริสสอน
2. นายสาธิต    วาริสสอน
4 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปาณิศา    ทองดอนสา
2. เด็กหญิงอาริสา    ท้วมดี
3. เด็กหญิงอิษยา    นัยนา
1. นางจันทร์จิฬา    ศิริกุล
2. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................