งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย    สิงห์ทอง
2. เด็กชายพงศ์ทิพย์    พุ่มจัน
1. นายจำเรียง    มีเครือรอด
2. นางสาวปวีณา    ท้าวน้อย
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายทนงศักดิ์    สนโต
2. เด็กชายปานปฐม    พรมน้ำอ่าง
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
2. นายอดุลย์    ขวัญอ่อน
3 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายวิชยา    ผาผึ้ง
2. เด็กชายชัชวาล    ใจวุฒิ
1. นางสาวชนัญญา    กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์    แก้วไพร
4 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ เหล็กน้ำพี้ 1. นายเกรียงศักดิ์    สุขะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แหลมทอง
1. นางกาญจนา    อุตสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว    จำปา
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. นายอภิสิทธิ์    อารี
2. นายภูมิรพี    ยาดี
1. นายจักรเพ็ชร์    เส็็งชา
2. นายวทัญญู    เทพทองคำ
6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงอรกานต์    ทรวงสิงห์
2. เด็กชายนพดล    ใจมูล
1. นายปรีชา    สิงห์อรุณ
2. นางสุวรรณา    สิงห์อรุณ
7 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    ปันคำ
2. เด็กชายณัฐพัฒน์    บัวจันทร์
1. นางสาวพิกุลแก้ว    มาเชียงผา
2. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์    กิ่งแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ    เมืองเสือ
1. นางสาวบุญรักษ์    จูมี
2. นางสาวปวีณา    มั่งเรือง
9 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กชายภูวิวัตร์    ทองก่อ
2. เด็กชายอัมรินทร์    มีอัฐมั่น
1. นางสาวภัคภร    กิ่งจันทร์
2. นายเชิดสกุล    จันนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................