งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายมงคลชัย    มีนางัว
2. เด็กชายสุรเดช    เมฆอินทร์
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน    อุ่นเจือ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สอยตา
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นางสาวโสภิตา    คำด้วง
3 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงณิชากร    อ่อนดี
2. นางสาวเบญจวรรณ    มุสิกสุต
1. นางสาวกัณฐมณี    นาคะหะ
2. นางอาริศรา    มาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................