งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญสุดา    นิยมสำรวจ
2. เด็กหญิงณิชา    แผลงเดช
1. นางสาวฉัตรมณี    พรมรักษ์
2. นางสาวเยาน์วยศ    ถีปรี
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเมธาวี    ปันแก้ว
2. เด็กชายประชารัฐ    เกิดเจริญ
1. นางสาวจริญญา    ธนะวงษ์
2. นางสาววรรณิศา    โมเหล็ก
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงกรรยพร    แสงจันทร์
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ    สร้อยสุวรรณ์
1. นางสาวนวรัตน์    ทาสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี    ขำฉา
4 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เหล็กเมฆ
2. เด็กชายธนกฤต    แดงกองโค
1. นางสาวพิมพ์วรีย์    ดำทองดี
2. นางสาวพีรญา    บางโม้
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงภูษิตา    นาคะยศ
2. เด็กชายวีรภัทร    อยู่เจริญ
1. นางสาวนันทิชา    แก้วจ้อน
2. นางสาวรัสมิ์ธิตา    โยธหะลักษณ์
6 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา    กลั่นกลอน
1. นางสาวทิพวรรณ    อินทร์เทศ
2. นายสุริยะ    บัวสุข
7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงนิภาพร    แสนลำพรวน
2. เด็กหญิงฉันชนก    กรวยสวัสดิ์
1. นางนิลวรรณ    พลอาสา
2. นายโยธิน    แสนสุยะ
8 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงวรัญญา    จันทะวงค์
2. เด็กหญิงพัชรพร    จ๋อยพรม
1. นางสาวขนิษฐา    ไทยประยูร
2. นางสาวสตรีรัตน์    ตั้งมีลาภ
9 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงเจติยา    ไชยปาละ
2. เด็กหญิงศิริภัทร    คำสอน
1. นางสาวเพ็ญนภา    สาหร่าย
10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    กุลเถื่อน
2. เด็กชายจตุพร    อมุลราช
1. นายวันเฉลิม    สมอินทร์
11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัตร    แก้วอำพันธ์
2. เด็กชายพชธกร    ก้อนเครือ
1. นางสาวจันทรรัตน์    ธนพลทวีลาภ
2. นายสุรศักดิ์    แป้นสวน
12 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายทวีสิทธิ์    หลงครุฑ
2. เด็กหญิงธนัชญา    ตั้วมาก
1. นางสาวพัชราวัลย์    คล้ายปิ่น
2. นางสุภารัตน์    กัดมั่น
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงพรรณภัทร    นวลแหยม
2. เด็กหญิงทักษพร    พันวุวรรณ
1. นายประวิณ    แก้วอุดรศรี
2. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    ภูมิประเทศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุวรรณประสิทธิ์
1. นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม
2. นางสาวประภาพร    วิชญศาสตรา
15 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เริงหิรัญ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฉิมแย้ม
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
2. นางวาสนา    ขีดขิน
16 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงภัคจีรา    มีประไพ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    อิ่มเกิด
1. นางสาวนิษฐญา    กล่าวแล้ว
2. นายเจษฎาธรณ์    พรมโสภา
17 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายอดิกันต์    นำแสง
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์    ลำมะนา
1. นางสิริกัญญา    สถาปนศิริ
2. นายสุทธิพงษ์    มะโนปา
18 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายวัชระ    สิงหา
2. เด็กชายวุฒธิไกร    มิ่งขวัญ
1. นางสมใจ    เตชะสืบ
2. นางสาวอัจฉรา    เรือนเพ็ง
19 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงปภาวดี    เรือนเจริญ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เดชโพธิ์
1. นางสาวทิพย์วรรณ    จอยสีทอง
2. นางสาวปาริชาติ    โตเทียน
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงอลิชา    โตบำรุง
2. เด็กหญิงอลิศา    โตบำรุง
1. นางสาววันนิสา    ขันใส
2. นางสาวศศิวิมล    อินปา
21 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กชายธีรภัทร    บุญอุ่น
2. เด็กหญิงสุชานาถ    แหยมเกิด
1. นางสาวปิยวรรณ    คล้ายยา
2. นายวชิระ    นาคะหะ
22 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงประภาศิริ    รอดบาง
2. เด็กชายภูริวัฒน์    ทุนผล
1. นางสาวศิรินภา    เฟื่องรอด
2. นางสาวสุรีวรรณ    แสนฤทธิ์
23 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงชณัญยา    ตุ้มบุตร
2. เด็กหญิงภัคเกอินทร์    สาดรุ่ง
1. นางจันทร์จิรา    เร่งเจริญ
24 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สุขแดง
2. เด็กชายภานุุวัฒน์    ระวังญาติ
1. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
2. นางสาวสมฤดี    จิววะสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................