งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบวรพจน์    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกานต์ชุดา    บรูตัน
1. นายมานนท์    โพธิ์คง
2. นางสาวอภิชญา    เทียนไชย
2 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กชายนิธิภัทร์    ไชยสุวรรณ์
2. เด็กชายธันวา    พุ่มไสว
1. นายนิติรัฐ    สุขวัฒน์
2. นายมนัส    อรรคเดโช
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายเอกราช    บุญชาติ
2. เด็กชายคนิน    ราชเดิม
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายณัฐธนธัญ    ล่าแยง
2. เด็กหญิงวรวรรณ    ชูศรี
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นายอภิวิชญ์    ศรีจันทร์ทับ
5 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพัชรสุนันท์    แตงคง
2. เด็กหญิงธารารัตน์    เชียงนวกุล
1. นางโสมอุษา    เพ็งคำ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายเกียรติประวุฒิ    วรรณคีรี
2. เด็กชายพีรภัทร    บุญเลื่อน
1. นายประวิณ    แก้วอุดรศรี
2. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
7 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายธนโชติ    แก้วคำดี
2. เด็กชายคมกริช    ด้วงป้อง
1. นางสิริกัญญา    สถาปนศิริ
2. นายสุทธิพงษ์    มะโนปา
8 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา    ราชเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนา    สีดาสอน
1. นายวิศิษฐ์    เชยเกลี้ยง
2. นางสมใจ    เตชะสืบ
9 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงปวริศา    ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายศรัณภัทร    บุญธูป
1. นางสาวทิพย์วรรณ    จอยสีทอง
2. นางสาวปาริชาติ    โตเทียน
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญส่ง
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ทองรัตน์
1. นางสาวจุฑามาศ    รุ่งเมือง
2. นางสาววันนิสา    ขันใส
11 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ผาคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา    โพธิ์ทองคำ
1. นางสาวนิตยา    อินชาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................