งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกุลกัณญา    แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงนาฏวดี    อยู่อิ่ม
3. เด็กหญิงรัตนนุมาส    บุญเกิด
1. นางนงคราญ    ดะรีพัฒร์
2. นางลำจวน    อ่อนทอง
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายปัญญา    ทรัพย์เกิด
2. เด็กหญิงธนัชชา    บุญไหว้
3. เด็กหญิงฐิดาพร    หล้าพ่วง
1. นายชัชวาลย์    ศรีจันทร์ตรา
2. นายวสุพล    ม่วงเล็ก
3 โรงเรียนบ้านชำทอง ตรอน3 1. เด็กชายพลากร    เกตุกอ
2. เด็กชายมาโปรด    กุศลมานิตย์
3. เด็กหญิงธนพร    ยังสนิท
1. นายเสน่ห์    แก้วหนู
4 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงธนัญญา    แหยมคง
2. เด็กหญิงประภาพร    เพ็ชรบุญมี
3. เด็กหญิงดวงกมล    ขันเครือ
1. นางวิภาดา    พันธุ์ทหาร
2. นางอมรรัตน์    วุฒิเดช
5 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กหญิงสุธัญญา    ปราบสมรชัย
2. เด็กหญิงอักษราภัค    แก้วผัด
3. เด็กชายอโณทัย    แสงสว่าง
1. นางสาวธมลวรรณ    กันทะเขียว
2. นางราตรี    เตจะสร้อย
6 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายอุดมโชค    ทองบุตร
2. เด็กชายเทพพนม    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์พร    ต่ายลำยงค์
1. นางสาวปัญญาพร    แสงซิว
2. นางสาวอรปรียา    วิชาเงิน
7 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงกฤตากานต์    ช่างเชื้อเมธี
2. เด็กหญิงลักษศิณา    เต็มลักษมี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชูเกตุ
1. นางสาวจิดาภา    เล็กเส็ง
2. นางสาวพัชราวดี    บุญมาสืบ
8 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายระพีภัทร    สมภาค
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ชาวนา
3. เด็กหญิงลักษิกา    เสียมี
1. นางจรอนรัตน์    พุฒโต
2. นางสาวสมเพชร    เรียนหม่อม
9 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายวัชรพงศ์    สุขคำภา
2. เด็กชายธนากร    เหล็กสิงห์
3. เด็กชายมีกัน    มีสุข
1. นางกนิฏฐา    พลอยเล็ก
2. นายเอนก    พลอยเล็ก
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายศิวา    เสริมแสง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    บุญยัง
3. เด็กหญิงศศินิภา    อรุณเขต
1. นางปราณี    ทาศรี
2. นางสมคิด    คงพูล
11 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงทักษอร    จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงเกศนิภา    ทองกระสัน
3. เด็กหญิงชลธิชา    ธูปยิ้ม
1. นายจะทอ    พะยาจู่
12 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    แก้วทา
2. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วทา
3. เด็กหญิงปทิตตา    พระเกตุ
1. นางลาวัลย์    ชื่นบาน
2. นางศิริรัตน์    ถมยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................