งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายคฑาวุธ    ศูนย์กลาง
2. เด็กชายอิสระ    ประดับแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ทองสุข
1. นายชัชวาลย์    ศรีจันทร์ตรา
2. นายศุภชัย    สิงห์โต
2 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายกันตพงษ์    สุพรรณ
2. เด็กชายยศกร    มงคล
3. เด็กหญิงณัฐนรี    คำป่าคาย
1. นางสาวธัญญพร    อ่องดา
2. นางสาวมนัสชนก    มณีจำนงค์
3 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายปวริศ    มาลัยผา
2. เด็กชายชลทิศ    จอดพิมาย
3. เด็กชายดนุพล    มหาวงศ์
1. นางวิภาดา    พันธุ์ทหาร
2. นางอมรรัตน์    วุฒิเดช
4 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงผกามาศ    เพ็ชรพิชัย
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ผลอินทร์
3. เด็กชายถิรวัฒน์    หาญดง
1. นางสาวขนิษฐา    ไทยประยูร
2. นางสาววัชนี    นามวงค์
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายนิรุท    แย้มเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานัน    คุณจ่า
3. เด็กหญิงบุญธิดา    อ่อนกล้า
1. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
2. นายสุรพล    ถายา
6 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงพงสุลี    บัวบล
2. เด็กชายคณพศ    ชูราศรี
3. เด็กหญิงนิตยา    โพธิ์จันทร์
1. นายจะทอ    พะยาจู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................