งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุดที่รัก    สุขเกษม
2. เด็กชายภูตะวัน    ศรีผึ้ง
1. นางสาวนาตยา    พุ่มคำ
2. นางสาวเยาน์วยศ    ถีปรี
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กชายจิรพนธ์    นันทโชติ
2. เด็กชายชินพัฒน์    ตะเอกา
1. นายคงเดช    จันทร์ศรีงาม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ภูนวน
2. เด็กหญิงเหวินยิง    หว่อง
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กชายอภินันท์    ปิ่นทอง
2. เด็กชายปัญญาวิชญ์    มั่นกันนาน
1. นางสาวกมลรัตน์    แทนเทือก
2. นางสาวพนิดา    ศักดิ์ศรี
5 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ชมชิด
2. เด็กหญิงพัชราพร    โภชนะ
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีรักษา
2. นายเอกชัย    มงคล
6 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กชายพงศกร    วงค์วิรัตน์
2. เด็กชายกิตติพงค์    วงค์ญาติ
1. นายกวีชัย    ปิ่นนาค
2. นางสาวสุชาวดี    ใจปวง
7 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงมานิตา    กันชาติ
2. เด็กหญิงเกศนรินทร์    หอมตัน
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสุธิมา    ทรกัณฑ์
8 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพิทักษ์    มานาง
2. เด็กชายธนากร    คุ้มหน่อแนว
1. นางโสมอุษา    เพ็งคำ
9 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายพงศกรณ์    กระสัย
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    มาวัน
1. นางสาวสุดารัตน์    สังข์เงิน
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายพุฑฒิ    มั่นแย้ม
2. เด็กชายณภัทร    เกตุเนียม
1. นางสาวจันทรรัตน์    ธนพลทวีลาภ
2. นายสุรศักดิ์    แป้นสวน
11 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงพรวิภา    พันไธสง
2. เด็กหญิงลักษมี    ดาวเรือง
1. นางสาวตรีสุคนธ์    ต่ายอ้น
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงเพชรดา    จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศรีอำไพร
1. นายประวิณ    แก้วอุดรศรี
2. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายวชิระ    เจือจาน
2. เด็กชายตฤณ    รัตนมาศ
1. นายฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์
2. นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม
14 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กชายนวพล    หนุนมาลา
2. เด็กชายพีรภัทร    ฉิมแย้ม
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
2. นางวาสนา    ขีดขิน
15 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายชยณัฐ    คร้ามทุ่ง
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ภู่เปี่ยม
1. นางบุษกร    คุ้มอักษร
2. นายปิยะชัย    เขียนทอง
16 โรงเรียนชายเขาวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงมนทกานต์    สุขเณร
2. เด็กหญิงชญาดา    แก้วรักถา
1. นางวราภรณ์    มีศิริพันธ์
2. นางศิริกาล    แก้วก่า
17 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรัฐนันนห์    ตุ้ยแก้ว
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    มาเชียงผา
1. นางสาวกาญจนา    อ่อมฤทธิ์
2. นายวรินทร    หงษ์สวัสดิ์
18 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กชายธีรภัทร    แก้ววงษ์
2. เด็กชายนภัสกร    มีพร
1. นายศุภวิชญ์    ทาต่อย
2. นางสาวสุวิมล    สุโน
19 โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายอนุสร    ทักคุด
2. เด็กชายณัฐปภัสร์    สร้อยสาย
1. นายกฤษดา    มีปิ่น
20 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายวรายุทธ    ยาหัส
2. เด็กชายพีรพงศ์    แสนมีสุข
1. นางสาวณิชกมล    เนื้อนุ้ย
2. นายสัญชัย    บุญเสือ
21 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เจือจาน
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร    พุ่มพันฆ้อง
1. นายธีรภัทร์    บุญพิมพ์
22 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงนันทพร    มะลิลา
2. เด็กหญิงกัลญาลักษณ์    ทับทิมศรี
1. นางสาวนวรัตน์    ฟักตั้ว
2. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
23 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายพีรภัทร    วิรัชลาภ
2. เด็กหญิงจิรัชยา    ศรีประเสริฐ
1. นางสาวกมลพร    เมืองแก้ว
2. นางสาวณัฐสิณี    จันทร์เยี่ยม
24 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐนันท์    โรมสระน้อย
2. เด็กหญิงอลิษา    พิธีพรม
1. นางสาวปาริฉัตร    มีจันทร์
2. นางสาวสมฤดี    จิววะสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................