งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชุติพนธ์    อินฮุย
2. เด็กชายมงคลทรัพย์    เอี่ยมสกุล
3. เด็กชายกฤตมุขฤทธิแสง    แสงวิจิตร
1. นายมานนท์    โพธิ์คง
2. นางสาวอภิชญา    เทียนไชย
2 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    ใจนวล
2. เด็กชายธนบดี    จันทร์กลาง
3. เด็กชายธนกฤต    พัดแก้ว
1. นางสาวธัญญพร    อ่องดา
2. นางสาวมนัสชนก    มณีจำนงค์
3 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กชายนนทศักดิ์    แสงม้า
2. เด็กชายป้อแยะ    แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงปาริตา    ทรงคงดวงดี
1. นายธัญธวัชญ์    ธนะพัฒน์โชติกุล
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายจิรายุ    พรมยวน
2. เด็กชายรวิภาส    ฐิตาคม
3. เด็กชายบุญยเกียรติ    แตงสุวรรณ
1. นายฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์
2. นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม
5 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายอภิรักษ์    หงอนไก่
2. เด็กชายทาดะ    มาซึซิโอะ
3. เด็กชายเมตไตร    เรืองฤทธิ์
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................