งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สีสา
2. เด็กชายคุณานนต์    พึ่งนิล
3. เด็กชายพงศกร    เที่ยงสุวรรณ์
1. นายสมรัฐ    ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์    อิ่มเอิบ
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายรพีพัฒน์    บุญมีรักษ์
2. เด็กชายอตินันท์    จันทนู
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    อินทะเรืองรุ่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์    อินงาม
2. นายโยธิน    แสนสุยะ
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายวิทยา    นาคคำ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    นะทะศิริ
3. เด็กชายธนากร    ชุมนุมชล
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................