งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดห้องสูง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวาสนา    เกตุทอง
2. เด็กหญิงเด็กหญิงนลินนิภา    สายถิ่น
3. เด็กหญิงวิภาวดี    นุ่มนวล
1. นางปราณี    แจ่มใส
2. นางสาวพันณิดา    ด้วงท้วม
2 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงมัณนิกา    ปาใจ
2. เด็กหญิงธารทิพย์    เกตุตะมะ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    เรียนแพง
1. นายธิรพันธ์    อินจันทร์
2. นางสิริกัญญา    สถาปนศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................