งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก    สิมมาสุข
1. นางสาวปวิตตรา    เมืองก่อ
2 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงสุธาศินีย์    สุขกิตานนท์
1. นางสาวณัฐรดี    ณิชารียากุล
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายจิรวัฒน์    มาบวบ
1. นายอาคม    วงษ์วรรณา
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    เชื้อนพคุณ
1. นางปรียานันท์    ถุงเงิน
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายภูวิศ    หงษ์อร่าม
1. นายอานนท์    แช่มช้อย
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงธนัชพร    เทียมกลาง
1. นายวันเฉลิม    สมอินทร์
7 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    คงพลับ
1. นางสาวมันทนา    วิจิตรถิรกุล
8 โรงเรียนหวัวเฉียว เอกชน 1. เด็กหญิงมรุชา    แก้วน้อย
1. นางวรรณี    ณ ลำปาง
9 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธนวรรธน์    พิมพ์สงวน
1. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
10 โรงเรียนวัดช่องลม เมืองฝาง 1. เด็กหญิงฐิติญา    เงินเชื้อ
1. นายวัชรพงศ์    สุริยศ
11 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงณิชาภา    แก้วสุริบูรณ์
1. นายสาวิตร    เกิดเจริญ
12 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    คุณทะวงศ์
1. นางวิภา    พลขุนทด
13 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงพิมพิศา    นิตยอภัย
1. นางศิริรัตน์    พาหุกุล
14 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงวริษา    สุขวัฒน์
1. นางสาวเกศรินทร์    อินกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................