งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา    เกื้ออารีนันทวุฒิ
1. นางสาวกมลทิพย์    นุ่นโฉม
2 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงสุกัญดา    ศรีสระคู
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    สะอาดนาทะ
3 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตรอน2 1. เด็กชายวัชรากร    น้อยเอี่ยม
1. นางสาววราภรณ์    แก้วผ่อง
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงศุวลี    ศรีอภัย
1. นางสาวชุติพร    อยู่เจริญ
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงญดาวรรณ    ทาขุน
1. นางสาวกรรณิการ์    ปัญญาสุข
6 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    มหายศนันท์
1. นายพรชัย    คงศรีแย้ม
7 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายแสงอรุณ    ปินตานำ
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โม้คำ
1. นายธงชัย    ถาดี
9 โรงเรียนหวัวเฉียว เอกชน 1. เด็กหญิงดิศรินทร์    ขำเกตุ
1. นางสาวจุฑามาส    ชุ่มสุวรรณ
10 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงกนกวัลย์    สังฆพร
1. นางลักษมี    พิลึก
11 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสโรชา    มูลจันทรง
1. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
12 โรงเรียนวัดช่องลม เมืองฝาง 1. เด็กหญิงฐิติพร    กานนท์
1. นายวัชรพงศ์    สุริยศ
13 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงสุนิสา    ชัยชุมภู
1. นางสาวจุฑามาศ    นาคมูล
14 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เมืองเกิด
1. นายสาวิตร    เกิดเจริญ
15 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ทิบำรุง
1. นางวิภา    พลขุนทด
16 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญชนก    อินสุข
1. นางสาวเกศรินทร์    อินกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................