งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิพล    โชคชื่น
1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงอนุธิดา    มูลน้ำอ่าง
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงจินตนา    แสนคำฟอง
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
4 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงสุชานันท์    คุณจ๋า
1. นางสาวกาญจนา    กลิ้งตา
5 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงณัฐพร    รักษาวงค์
1. นายพิชชาพงศ์    หล้าแดง
6 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกันติชา    ชัยชนะ
1. นางวิภา    พลขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................