งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวสวัตติ์    แหยมบุรี
1. นางสาวปวิตตรา    เมืองก่อ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอนิรุจน์    ต้นเงิน
1. นางปราณี    ขาวนวล
3 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กหญิงปทิตตา    แดนทอง
1. นางพัชรีย์    ทานะขันธ์
4 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    ปานกลิ่น
1. นางสาวอรอุมา    สงพอ
5 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    พุ่มพวง
1. นางสาวณัฐรดี    ณิชารียากุล
6 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงชญาณี    มีแก้ว
1. นางสาวธนกร    คงพัวะ
7 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    พันพิลึก
1. นางพัชรีวรรณ    ยะเขตต์กรณ์
8 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงกวิสรา    ไพยะแสน
1. นายอานนท์    แช่มช้อย
9 โรงเรียนวัดห้องสูง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงทอรุ้ง    ปิ่นทอง
1. นางสาวศุภราพร    ร้านกันทา
10 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    สุวิลาวงศ์
1. นางอัญชลี    บัวสด
11 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงนวนันท์    เจ๊กยี่
1. นายกฤษฎา    คงเกตุ
12 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ใจหล้า
1. นางสาวเกสวดี    เทศเอม
13 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงบุณยธร    คงพลับ
1. นางสาวมันทนา    วิจิตรถิรกุล
14 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายพีรวิชญ์    โชติยันดร
1. นายอาทิตย์    ดิษเสถียร
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ติลภัทร
1. นายพเยาว์    น้อยคำนุช
16 โรงเรียนบ้านคลองละวาน พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงจีระดา    เกตุแก้ว
1. นางลัดดาวัลย์    แก้วสิงห์
17 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายวิธวิทย์    วรรณการ
1. นางนงลักษณ์    สายกระจ่าง
18 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา    ป้อมพิมพ์
1. นางสิริกัญญา    สถาปนศิริ
19 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายอนุภัทร์    บุญแอ
1. นางนฤมล    ทองเดชศรี
20 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงอรชิสา    คำบำรุง
1. นางบังอร    เมืองไสย
21 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงกฤติกานต์    คำปลื้ม
1. นางสาวปุญชรัสมิ์    สร้อยสุวรรณ์
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวาสนา    มาตรมิตร
1. นางสาวสุธิดา    นิคมขำ
23 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    คำสิน
1. นางโสภาวรรณ    เมฆกล่อม
24 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงปานอุษา    แข็งขยัน
1. นางจินตนา    จันทร์เยี่ยม
25 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    ทำทอง
1. นางสาวพนมสวรรค์    กาดกอเสริม
26 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายอนุวัตน์    น้อยทรัพย์
1. นางสาวอัจฉริยา    บุญมาสืบ
27 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงอษิรดา    เอมเกตุ
1. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................