งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐิรญา    รัตนรณชาติ
1. นางสาวกมลทิพย์    นุ่นโฉม
2 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงวรทพรรณ    วอนเจียม
1. นางสาวมณีรัตน์    กลับเพ็ชร
3 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ระนาดเสนาะ
1. นางณัฐชา    วงศ์ชัย
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายภูวนัย    โพธิ์ศรี
1. นายธนะรัตน์    อินชายเขา
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงอัญญาณี    ใจยา
1. นางวลีพร    ศรีทอง
6 โรงเรียนบ้านวังโป่ง เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกร    เรืองเดช
1. นางสาวสุชาดา    กล่ำใย
7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายภูริวัฒน์    พูสมศรี
1. นางสาวเบญจมาศ    โตนแห่ว
8 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายวรสิทธิ์    คงคอน
1. นางสุวิตา    ชุ่มแจ่ม
9 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา    อารี
1. นางสุมิตรา    อิ่มเต็ม
10 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายณฐพร    จันทิมา
1. นายชูชาติ    อ่อนอุระ
11 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายโชตยากร    สมเชื้อ
1. นางสาวธัญวรัตม์    แย้มอ้น
12 โรงเรียนหวัวเฉียว เอกชน 1. เด็กหญิงฑิมพิกา    เชื้อบุญมี
1. นายสมบูรณ์    อินใจ
13 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีธรรม
1. นายอาทิตย์    ดิษเสถียร
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    วิไลรัตน์
1. นายวัชระพงศ์    อิ่มเพ็ง
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงนพภัสสร    ขันจา
1. นายพเยาว์    น้อยคำนุช
16 โรงเรียนบ้านคลองละวาน พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายบวรรัตน์    สีฉิม
1. นางเรณู    สุวะ
17 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายโภคิณทรัพย์    เรือนอิน
1. นางลักษมี    พิลึก
18 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงสุมณฑา    กุลพรม
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
19 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วเปี้ย
1. นางปราณี    ไพบูลย์วีวัฒนา
20 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรพร    เพชรเลิศ
1. นางประนอม    หุ่นลำภู
21 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงรัญชิดา    มีเงิน
1. นางจรัสศรี    สุนทรานนท์
22 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    เรือนคำ
1. นายสาวิตร    เกิดเจริญ
23 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ขำวงฆ้อง
1. นางจินตนา    จันทร์เยี่ยม
24 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายโชคอนันต์    วิเชียรชัย
1. นางสาวกรรณิการ์    ดีมูล
25 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงวันนิสา    บัวเถียร
1. นางสุธาสินี    รักเส็ง
26 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    แวงดา
1. นางสาวอัจฉริยา    บุญมาสืบ
27 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายประสบโชค    เกตุอู๊ด
1. นางอัจฉรา    ทำมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................