งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ชัยมงคล
1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายธนิสา    สุริยา
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงสุธาสินี    กางมันต์
1. นายอาคม    วงษ์วรรณา
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    สงทอง
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายนิรุท    แย้มเจริญ
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายพงศกร    มิ่งด่าง
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายยศสรัล    น้อยรูปเรา
1. นายสรรค์นาท    รุ่งจรูญ
8 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายภพธรรม    กันจ้อย
1. นายพิชชาพงศ์    หล้าแดง
9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คณะมิ่ง
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
10 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายสมพงษ์    มาทำมา
1. นางสาวชื่นกมล    กะไร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................