งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สุขมั่น
2. เด็กหญิงรักษ์รวี    เพี้ยวน้อย
1. นางสาวธนภรณ์    ธรรมบุตร
2. นางสาวนภาพร    นฤสุข
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายุบุญณภา    เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายกิตติพงศ์    ดีบุญ
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
3 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กชายนนท์ธวัช    สถานปนศิริ
2. เด็กหญิงธารวิมล    แป้นพรหม
1. นายธัญธวัชญ์    ธนะพัฒน์โชติกุล
4 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายวสุพล    ลักษณวิเชียร
2. เด็กหญิงจิตติพัฒน์    ยังผ่อง
1. นางสาวจีราพร    สอนบุญมา
2. นางสาวลดาวัลย์    เล็กกระจ่าง
5 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงปาลิตา    สุขนวล
2. เด็กหญิงชญานิศา    บุตรดี
1. นางสาวกัณฐมณี    นาคะหะ
2. นางสาวปัทมาสน์    งามอนันต์
6 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เหล็กแจ้ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ฮวดเกิด
1. นางสาวกมลพร    เมืองแก้ว
2. นางสาวณัฐสิณี    จันทร์เยี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................