งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพศวีร์    พัศดร
2. เด็กชายถิรวุฒิ    เพียงตา
1. นางสาวรัตติกาล    เจริญอินทร์
2. นายเอกพันธ์    อิ่มเอิบ
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายศุภชัย    ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์    เจียงกองโค
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายรัชชานนท์    กางมูล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เหมือยวงศ์
1. นางสาวนฤมล    ฑีฆากุล
2. นางสาวสุชาดา    คงทิม
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงพรนภา    ยังเกษม
2. เด็กหญิงอริยา    อ่อนคง
1. นางสาวนิษฐญา    กล่าวแล้ว
2. นายเจษฎาธรณ์    พรมโสภา
5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายภานุวัฒน์    มะโนขาว
2. เด็กชายวชิระ    นุ่มนวล
1. นางสาวนิศารัตน์    บุญรอด
2. นายปรีชา    สิงห์อรุณ
6 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    นาเวียง
2. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา    นาประจักษ์
1. นางสมใจ    เตชะสืบ
2. นายโสภณ    เขียนงาม
7 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงธนาพร    เรือนอุไร
2. เด็กหญิงมณีพร    ถมยา
1. นางสาวกัณฐมณี    นาคะหะ
2. นางสาวเมย์    แย้งจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................