งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายรัชชานนท์    ชมโลก
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    จงไพบูลย์
3. เด็กชายพรหมบัญชา    โพธิ์ขำ
1. นางสาวจุฑารัตน์    แสงอรุณ
2. นางธัญวรัตม์    แย้มอ้น
2 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กหญิงวาดฝัน    ด้วงเจริญ
2. เด็กหญิงอรทัย    กุลพรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ใจแก้ว
1. นางกรวิการ์    ไชยทิพย์
2. นางสาวสุพัสจี    มากมี
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงกัญธิมา    จันโฉม
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เล่ายี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญช่วยแล้ว
1. นางลาวัลย์    ชื่นบาน
2. นางศิริรัตน์    ถมยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................