งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา    กิตติจารุจรรย์
1. นางสาวณิชชยา    เตชัย
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงสาธิตา    ดีก่อผล
1. นางสาวอาภาภรณ์    ขยัก
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงประภานิช    ทองนวม
1. นางสาวมะลิ    ถายา
4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ฉิ้ม
1. นางสาวกฤษณา    เส็งสอน
5 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กหญิงฐานิตา    บุตรสาร
1. นางดารารัตน์    ทีบำรุง
6 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง 1. เด็กหญิงกัลยา    ทองดี
1. นางสาววันวิสา    ทิแก้ว
7 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงปาร์ราตรี    อินตะมายะ
1. นางพัชรีวรรณ    ยะเขตต์กรณ์
8 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงรัชนก    ดังดี
1. นางสาวรุ่งรวี    เพชรรักษ์
9 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงโสภิดา    แก้วเปียง
1. นางคำมูล    นวลแก้ว
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    สุขมูล
1. นางพรธนา    มุ้งทอง
11 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา    คตสุข
1. นางเพ็ญศรี    มูลเขียน
12 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธันวา    ธรรมรัตน์
1. นางเตือนจิตร    ไทยเจริญ
13 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐชนันต์    แสนฟูเฟื่อง
1. นางวันวิสาข์    สาดสี
14 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงศศิวิภา    เที่ยงอบ
1. นางรัตติยา    เปรี่ยมทรัพย์
15 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายจิรภิญญา    คงอยู่
1. นางสาวสาวิตตรี    เชี่ยวชาญ
16 โรงเรียนวัดโรงม้า พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงทิพปภา    ปัญญาโล
1. นางสาวปุณยนุช    พลอยสีสังข์
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร    อัครวิศรุต
1. นางศิริรัตน์    บัญญัติ
18 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงนิชานันท์    แยงเจริญ
1. นางนงลักษณ์    สายกระจ่าง
19 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวรนุช    นาคทั่ง
1. นางหทัยรัตน์    สาหร่าย
20 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งรัตดาวัลย์    บางจันทร์
1. นางศุภิอร    ใจวงษ์
21 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงนฤพร    เกิดชาวนา
1. นางนุษรี    ไทยกล้า
22 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงชนิกานต์    นันคำ
1. นางสาวนลินี    มีสุข
23 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายสุริยนต์    มุกมี
1. นางเกศรา    เพ็งด้วง
24 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงกัลยา    จันอ่อน
1. นางสาวภูพิงค์    ขมหวาน
25 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงสโรชิน    ทองก่อ
1. นางนิทรา    หน่ายแก้ว
26 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิง​ฤทัยญดา    พรมศรี
1. นางสาวสิริวิมล    ปามิตร
27 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงพชรพร    กิ่งพวง
1. นางสาวสุรีวรรณ    แสนฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................