งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตั้งเศรษฐ์สกุล
1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงบุญธิดา    อ่อนกล้า
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายยุคลธร    ทิพงษฺ์
1. นายสรรค์นาท    รุ่งจรูญ
4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงสุจิตรา    สารแก้ว
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
5 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    กันทะสอน
1. นางสาวชื่นกมล    กะไร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................