งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    มานัส
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    ตาลป๊อก
1. นางสาวดุษฎีพร    อู่ทรัพย์
2. นางมลฑา    บัวทอง
2 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตรอน2 1. เด็กหญิงพรนภา    เดชชู
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    ปานบ้านใหม่
1. นางกุลฉัตร    เชื้อจันทร์
2. นางสาววราภรณ์    แก้วผ่อง
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงมนฤทัย    ตี๋จ๋อย
2. เด็กหญิงศุภัฒร์ธิดา    สายเสมา
1. นางนีรชา    แดงกองโค
2. นางอัญชลี    แสนทวีสุข
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายเอกภวิษย์    อินชายเขา
2. เด็กหญิงวรรณภา    ปัญญะ
1. นางสาวดรุณี    ปัญญาแพง
2. นางสาวโสภิตา    คำด้วง
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงพิมยุพา    พาทา
2. เด็กหญิงจามจุรี    ทองจันทร์
1. นางชาลิสา    คงมี
2. นายอานนท์    แช่มช้อย
6 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรภัทร    ทองนาค
2. เด็กหญิงชนากานต์    แซ่ตัน
1. นางบุญณิศา    อยู่สุข
7 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงญาณิศา    คงสุจริต
2. เด็กหญิงณัฐฎิยาพรรณ    โปร่งแสง
1. นางรวินทิรา    บุญศิริ
2. นางสาววรรณวนัช    ใจภักดี
8 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายศรัทธา    คงนิล
2. เด็กหญิงปณิสรา    กลิ่นลอย
1. นางสาวเนตรนภา    สิงหเดช
9 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงเรือนขวัญ    สีก้อน
2. เด็กหญิงธนัญชนก    คำกระจาย
1. นายนิรันต์    ผ่องใส
2. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
10 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายวีรชัย    อินสมบัติ
2. เด็กหญิงนิภากร    อินทร์เทศ
1. นางสาวหทัยรัตน์    ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวเปมาญา    อัศวจีระ
11 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงนลินธร    บุญเสือ
2. เด็กหญิงวรรณกร    สมบูรณ์
1. นางนงลักษณ์    ฝอยทอง
2. นายสวงษ์    บุญมา
12 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงพัชชา    ฉายรังษี
2. เด็กหญิงสโรชา    ทองก่อ
1. นางจันทา    บุญมา
2. นางสาววัชรียา    บุญมา
13 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กหญิงตะวันฉาย    อยู่ขำ
2. เด็กหญิงพิมลแข    ดารากฤตยา
1. นางสาวจิราภรณ์    เพ็ชรสว่างเกิด
2. นางสุมาลี    เภารอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................