งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    ปินตา
2. เด็กหญิงกชกร    บุญสุภา
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    สะอาดนาทะ
2. นางสาวเพียงขวัญ    สีนาคม
2 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตรอน2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มีส้ม
2. เด็กหญิงภคมน    แก้วยิ้ม
1. นางกุลฉัตร    เชื้อจันทร์
2. นางสาววราภรณ์    แก้วผ่อง
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงนิสากร    เรือนบุตร
2. เด็กหญิงจันทปภา    วิชาธร
1. นางสาวชุติพร    อยู่เจริญ
2. นางสมพร    ราชเฉลิม
4 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงฐานิดา    แก้วสี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ป้องไคร้
1. นางสาวกรรณิการ์    ปัญญาสุข
2. นางสาวสุกัญญา    มะโนคำ
5 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทับครุฑ
2. เด็กหญิงชุลาภรณ์    มาเอี่ยม
1. นางบุญณิศา    อยู่สุข
6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธนากร    สีน่วม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    กองแก้ว
1. นายนพพินันท์    อ่องอ้น
2. นางปัทมา    รอดทั่ง
7 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงมินตรา    สังข์บัวแก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    จงทอง
1. นางรวินทิรา    บุญศิริ
2. นางสำเภา    อู่ตุ้ม
8 โรงเรียนราษฎร์อำนวย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงชลดา    โต๊ะคำมณี
2. เด็กหญิงวรภาส์    เจริญลาภ
1. นางสาววิรันตรี    เกตุทอง
2. นางสาวอาทิตรา    ใจเเก้ว
9 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ฉิมชนะ
2. เด็กหญิงสุชานาถ    พรมเสน
1. นายนิรันต์    ผ่องใส
2. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
10 โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายชนะกันต์    แสงศร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    รุ่งเรือง
1. นางสาวเสาวลักษณ์    เชี่ยวชาญ
11 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อินคำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีเหรา
1. นางจรัสศรี    สุนทรานนท์
2. นางอินทิรา    ดวงแก้ว
12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายสิบปกรณ์    พัดจันทร์หอม
2. เด็กชายรพินทร์    พรมมั่น
1. นางมลฤดี    บุญเหม
2. นางวาสนา    ฟักสีม่วง
13 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวรัทยา    ขวัญแย้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    จำรุราย
1. นางนงลักษณ์    ฝอยทอง
2. นายสวงษ์    บุญมา
14 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ฉายรังษี
2. เด็กชายศรัณย์พร    ดอกไธสง
1. นางจันทา    บุญมา
2. นางสาววัชรียา    บุญมา
15 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กหญิงชญานิน    จั่นตอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ภู่สุ่ม
1. นายบัณฑิต    ทำนุพันธุ์
2. นางสาวสายหยุด    โตรัตน์
16 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงอุรชา    ชูชุ่ม
2. เด็กหญิงอรุชา    ชูชุ่ม
1. นายดุสิทธิ์    ทายิดา
2. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................