งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงอดิภา    ปฤษนา
2. เด็กหญิงจันทมณี    เขียวทองคำ
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
2 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงลลิดา    มะลิวงษ์
2. เด็กหญิงภิริษา    โสปัญญะ
1. นางสาวกัญญรักข    จิตรานุกูลกิจ
2. นางรัชนี    สิงหนาาท
3 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงพิริษา    มาบุญ
1. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์    จู่คำสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................