งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร    แตงคง
1. นางอารีรัตน์    บุตรราช
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์    นวลจอน
1. นายศราวุธ    จันทร์สุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงภานุชนาถ    มีศรี
1. นางสาวสุพิชญา    อินรุ่ง
4 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ทองนวม
1. นางฤดีพร    มีเพ็ชร
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ป้องปัด
1. นางสาวกฤษณา    เส็งสอน
6 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    สุปินะ
1. นางการะเกด    สุวรรณศรี
7 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงปณิตา    สิงห์รัก
1. นางวลีพร    ศรีทอง
8 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงดากานดา    แก้วศรี
1. นางนิลรัตน์    น้อยท่าช้าง
9 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงภัทรภร    โม้ลาย
1. นางจันทนา    บุตรดา
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพปภา    ปินตานำ
1. นางวราลักษณ์    เชียงส่ง
11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงศศินิภา    เรืองศรี
1. นายธงชัย    ถาดี
12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สำเริงกิจ
1. นางนงลักษณ์    สุวรรณภูมิ
13 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    พรมรัตน์
1. นางสาวนภา    ยิ้มเผื่อน
14 โรงเรียนหวัวเฉียว เอกชน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    คงศิริ
1. นางสาวเมราณี    จินาเคียน
15 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ภู่เกาะ
1. นางสาวบานชื่น    ศรีสุข
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงภัทราพร    คำแดง
1. นางศิริรัตน์    บัญญัติ
17 โรงเรียนบ้านคลองละวาน พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงปิยพร    ก้อนสะเทื้อน
1. นางเรณู    สุวะ
18 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกาญจนา    เพ็งจันทร์
1. นายทวีพงษ์    กาทอง
19 โรงเรียนชายเขาวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    คงสิน
1. นางวราภรณ์    มีศิริพันธ์
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพฤกษา    เพชรน้อย
1. นางจีรนันท์    หน่อแก้ว
21 โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อินทรชิต
1. นางพเยาว์    บุญแสนขัน
22 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ทำดี
1. นายศุภวิชญ์    ทาต่อย
23 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    เหล็กทั่ง
1. นางจารุวรรณ    กิ่งแก้ว
24 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงภูริชญา    กิ่งกันทร์
1. นางพวงพยอม    อินแตง
25 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ฉิมม่วง
1. นางสาวภูพิงค์    ขมหวาน
26 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    แพลอย
1. นายสุพจน์    แห้วเพ็ชร
27 โรงเรียนบ้านวังสะโม ดารารัศมี 1. เด็กหญิงชบาแก้ว    โพธิ์แก้ว
1. นายสุมินทร์    ระโส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................