งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก    คำเพ็ง
1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงกัลยา    ไสปัญญา
1. นายธวัชชัย    บุตรแก้ว
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงสาธิตา    อินสา
1. นายอาคม    วงษ์วรรณา
4 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เงาะหวาน
1. นางสาวสุชาวดี    ใจปวง
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายวัฒนา    ศรีคำ
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ทองสุข
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    นาคทั่ง
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
8 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงสุภาพร    ทิจันทร์
1. นางสาวชื่นกมล    กะไร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ลักษณวิเชียร
1. นางอมรรัตน์    จงอยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................