งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพลวัฒน์    ทองกาบ
2. เด็กชายธนานนท์    มีเหมือน
3. เด็กหญิงวรันธร    ดวงแก้ว
1. นางสาวปวิตตรา    เมืองก่อ
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงปิยะดา    ก้อนบัว
2. เด็กหญิงนิชาภัทร    รอดบวบ
3. เด็กหญิงสุภาพร    คูณด้วง
1. นางจุฑารัตน์    บวรสิน
2. นายสิทธา    เนยสูงเนิน
3 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงกานพิชชา    เชื้อต่าย
2. เด็กหญิงภาวิณี    เชื้อน่วม
3. เด็กชายชนกันต์    จูบิดา
1. นางสาวนภาพร    ซินสำราญ
2. นางภัทราภรณ์    โกฎแสง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงอภิชญา    ภู่ฟัก
2. เด็กชายกฤตภาส    บุญชื่น
3. เด็กชายณัฐศาสตร์    บุตรดี
1. นางตวงรัตน์    ตั้งฐานานุศักดิ์
2. นายธนะรัตน์    อินชายเขา
5 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กชายชยกร    ดวงตา
2. เด็กชายปกฉัตร    ไพรสุข
3. เด็กชายวชิรวิทย์    บาลจบ
1. นางสาวศศิธร    นาคราช
2. นางสาวอลิศรา    คิดชอบ
6 โรงเรียนบ้านวังโป่ง เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ฉันท์รัตนโยธิน
2. เด็กหญิงปวริศา    ประสานวงศ์
3. เด็กชายพชร    ชื่นแสงมอญ
1. นางสาวกนิษฐา    ภูสมศรี
2. นางกุลนิษฐ์    ภูสมศรี
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    จินนะ
2. เด็กหญิงอิษยา    น้อยคำมี
3. เด็กหญิงนิติยาพร    พรหมเนตร
1. นางสาวกนกรัชต์    อยู่เจริญ
2. นางสาวชวัลลักษณ์    ไม้อุ้ม
8 โรงเรียนวัดน้ำใส ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงมัณฑนา    สีสอด
2. เด็กหญิงณปภัทร    ติ๊บคำ
3. เด็กหญิงภัทรวดี    ยศสม
1. นางสาวทิพย์วิมล    ตันศรี
2. นางปราณี    กุลอ่อน
9 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงพิชญ์สุดา    คำสอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์สุข
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    คงเกตุ
1. นางสาวเกสวดี    เทศเอม
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงพัชรภาว    ชูจุ้ย
2. เด็กหญิงทักษอร    จันทร
3. เด็กหญิงปุญมาดา    สุวรรณชื่น
1. นายพเยาว์    น้อยคำนุช
11 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์    คุมชน
2. เด็กชายทีปกร    แก้วนาคแนว
3. เด็กหญิงกรรณิกา    สงพิมพ์
1. นางปรียา    จันทร์เจ๊ก
2. นางสาววันเพ็ญ    แหยมตั้ง
12 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายสมภพ    เหล็กสิงห์
2. เด็กชายธนาธิป    ท้วมยัง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    เหล็กสิงห์
1. นางสาวนลินี    มีสุข
2. นางสาววิไลรัตน์    บุญมีโพธิ์
13 โรงเรียนบ้านหาดทับยา พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายอัครวินทร์    ปามิ
2. เด็กหญิงณัฐรดา    นุ้ยขวัญ
3. เด็กหญิงกมลทรรศน์    กิ่งจ้อ
1. นางจรรยา    สำเริงไธสง
2. นางสาวณัฐชยา    มูลนิล
14 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กชายภาคิน    การุณ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    รอดภัย
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    รอดภัย
1. นางศิวินาถ    หมื่นโฮ้ง
2. นายสมพร    สุริยะวงค์
15 โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงอารดา    ชูสุวรรณ
2. เด็กชายธรรมรักษ์    ม่วงเก่า
3. เด็กชายธันวา    สายบัวต่อ
1. นางนิทรา    หน่ายแก้ว
2. นายอานนท์    หน่ายแก้ว
16 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พาครุฑ
2. เด็กหญิงพิชญะ    คัมภิรานนท์
3. เด็กชายธนกฤต    อุปรีพร้อม
1. นายสุริยา    มาตัดต่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................