งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    เหมือนเพ็ชร
2. เด็กชายธัญธวัช    พันธ์มณี
3. เด็กชายพงศภัค    วังสุข
1. นางกมลทิพย์    นุ่นโฉม
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงสุธาสินี    พูลหน่าย
2. เด็กหญิงสวรินทร์    รักปรางค์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    เอี่ยมต่อ
1. นางสาวอัมพิกา    สุริยา
2. นางอาริษา    มาทำมา
3 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    เกตุนิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรพร    มูลมา
3. เด็กหญิงรัตติญา    จันทร์เพ็ญ
1. นางสาวมณีรัตน์    กลับเพ็ชร
2. นางสาวเพียงขวัญ    สีนาคม
4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กชายณัฐวัศ    พรมมา
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    เชื้อน่วม
3. เด็กชายศิริศักดิ์    ยอดทรัพย์
1. นางสาวกฤษณา    เส็งสอน
2. นางสาวนภาพร    ซินสำราญ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงรักษิกา    โชคดี
2. เด็กหญิงอิษฎา    ก่ำทอง
3. เด็กหญิงธิติญา    ม่วงพันธ์
1. นายทนงศักดิ์    คำยา
2. นายธนะรัตน์    อินชายเขา
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กชายอนวัช    เจริญสุข
2. เด็กชายชนาธิป    จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงพิยดา    จาปัน
1. นางสาวชวัลลักษณ์    ไม้อุ้ม
2. นางพรทิพย์    นาคเหล็ก
7 โรงเรียนวัดน้ำใส ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    มีแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล    สอนเณร
3. เด็กชายอภิชาต    อมรวัชรโสภณ
1. นางชูช่อ    เพ็ชรแบน
2. นางสาวสุดารัตน์    บางใจ
8 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงรัตนาพร    เพ็ชรครุฑ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ใจมี
1. นายสิทธิพงศ์    แอบแฝง
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ทับผดุง
2. เด็กหญิงกุลนันท์    วิทยานันท์
3. เด็กหญิงพฤกษา    สกุลพันธ์
1. นายพเยาว์    น้อยคำนุช
10 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกชกร    ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    รัตนนาม
3. เด็กหญิงปาริมา    สารี
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
2. นายทวีพงษ์    กาทอง
11 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวิชญาดา    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนภัสสร    คำไท้
3. เด็กหญิงสุพรรษา    หอมสุ่ม
1. นางทองคำ    เนียมจันทร์
12 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายธีรภัทร    สังข์ทิพย์
2. เด็กหญิงฐนิดา    พุ่มมรดก
3. เด็กหญิงพนิดา    บุตรบุญ
1. นายศัตวุฒิ    ชมภูอินทร์
2. นายเอนก    พลอยเล็ก
13 โรงเรียนบ้านหาดทับยา พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายธนาเดช    สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงวิชุดา    เชาวันดี
3. เด็กหญิงเพชรเพียงฟ้า    ทับอิ่ม
1. นางจรรยา    สำเริงไธสง
2. นางสาวณัฐิกานต์    วังเทียน
14 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงธาราภรณ์    พูนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรจิรา    มาท้วม
3. เด็กชายธนานพ    ปรียาภัทร
1. นางอาริศรา    มาศรี
15 โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายวิชิตชัย    ปินตามี
2. เด็กชายธนพัฒน์    อนาชัย
3. เด็กชายกิติคุณ    อนาชัย
1. นางนิทรา    หน่ายแก้ว
2. นายอานนท์    หน่ายแก้ว
16 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายพรศักดิ์    พูลเกื้อ
2. เด็กชายปวเรศ    คำโยธา
3. เด็กชายกิตติภพ    ดำสอน
1. นางสาวอัจฉริยา    บุญมาสืบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................