งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    เหมือนเพ็ชร
2. เด็กชายธัญธวัช    พันธ์มณี
3. เด็กชายพงศภัค    วุงสุข
1. นางสาวนภาพร    สนโต
2. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายสราวุฒิ    ญาติพิมล
2. เด็กชายโกมินทร์    ทิมาปิง
3. เด็กชายบรรณชิต    สนโต
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงพิมพา    เมืองสังข์
2. เด็กชายภพธรรม    กันจ้อย
3. เด็กหญิงขวัญตา    เฮงสวัสดิ์
1. นายพิชชาพงศ์    หล้าแดง
4 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    แสนมั่น
2. เด็กชายรัชชาวงษ์    นันมิ่ง
3. เด็กชายธิติวัช    ประโยตัง
1. นายกิตติศักดิ์    สายกระจ่าง
2. นางพิไลลักษณ์    จู่คำสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................