งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิริพร    ศิริเจริญ
1. นางสาวนนทพัทธ์    หอมหา
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงมนทิรา    สังข์ขาว
1. นางกัลนิกา    ชูอยู่
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงพิมพลอย    งามเปลี่ยน
1. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
4 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงทัศนีย์    เข็มทอง
1. นางสุธีรา    ดวงเสา
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงญาณดา    ดาวสกุล
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
6 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    ก้อนคำ
1. นายบูชิต    มามิ่ง
7 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายจักรกรินทร์    สิทธิเจริญ
1. นางสาวสนธยา    ปรีดี
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    คำดำริห์
1. นางศรีเรือน    ยิ้มศรีเจริญกิจ
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกมลชนก    แก่นจันทร์
1. นางจินตนา    ดิษเสถียร
10 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงรสิตา    ประเสริฐเชื้อ
1. นางอรวรรณ    ตาพา
11 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกนกพร    ศรีประดู่
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
12 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร    มาใกล้
1. นางสาววัชรา    ภุมราดี
13 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา    ธิมาจร
1. นางจุรีรัตน์    รุ่งเรืองแสง
14 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    จันทรา
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวิรัลพัสร    เรืองประพัด
1. นางสาวจุฑามาศ    รุ่งเมือง
16 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    โพธิ์ต้น
1. นางณัฎฐณิชา    ลิ้มอุตสาหะ
17 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    เรืองมี
1. นายธวัช    สุขวิทย์
18 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกนิษฐา    อันพิมพ์
1. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
19 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์​    ม่วงทิม
1. นางสาวสิริวิมล    ปามิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................