งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงชาริสา    กิตติสุนทราภรณ์
1. นางดาวิน    ชอบธรรม
2 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงนนธิชา    ยิ้มสามเสน
1. นายพิษณุ    จันทร์ยวง
3 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงบุตศญา    ศรีอุทัย
1. นางสาวพิมพ์วิมล    ทองสวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................