งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 329
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรภพ    ย้อยตั้ง
1. นายอักฤทธิ์    ถนอมคุณ
2 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงอินธิรา    ฉ่ำไกร
1. นางดาวิน    ชอบธรรม
3 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาล 1. เด็กชายศิลา    อิ่มซิว
1. นางสาวนภา    นุ่มเพ็ชร์
4 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุตรหุน
1. นายพิษณุ    จันทร์ยวง
5 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงณัฐนรี    สนแย้ม
1. นางสาวพิมพ์วิมล    ทองสวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................