งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรัตนมณี    เครือวัง
2. เด็กหญิงศรัญญา    คิมสังห์
3. เด็กหญิงปิยธิดา    หันกาย
1. นางสาวศศิณา    คุณประเสริฐ
2. นายสุทธิชัย    เดโชชัย
2 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    เงินสมบัติ
2. เด็กหญิงพรพิมล    คำเต่ย
3. เด็กชายพงศ์พันธ์    เงินหล้า
1. นางพิมพิดา    มาปุ้ง
2. นายอุดมเดช    หงิมรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................