งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 343
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายปัณณวิญช์    กังสุกุล
2. เด็กชายฤทธิเดช    พวงปา
3. เด็กชายนวพล    ทองเพ็ชร์
4. เด็กชายวัชระ    ไชยพร
5. เด็กชายพงศกร    ยาสา
6. เด็กชายธนโชติ    กอนโพด
7. เด็กชายกนกพล    ทันนิเทศ
8. เด็กชายศุภกิตติ์    หอมคำวะ
9. เด็กชายกรวิชญ์    ก้อนท้วน
10. เด็กชายพิษณุพรรณ    ธีระแนว
11. เด็กชายพีรพัฒน์    พุ่มจันทร์
12. เด็กชายจักรกฤษ    กัดฟัด
1. นายบรรพต    บางโพธิ์ทอง
2. นายบรรพต    บางโพธิ์ทอง
3. นายพงศ์ภรณ์    ปิ่นแจ้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................