งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายศราวุฒิ    พรมบ้านไร่
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    อยู่เจริญ
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์    ดาดวง
4. เด็กหญิงชลธิชา    คำมา
5. เด็กชายจิรภิญโญ    สิงห์อินทร์
6. เด็กชายฤทธิวงศ์    นันตา
7. เด็กชายศราวุธ    ฟั่นบ้านไร่
8. เด็กหญิงสิรินทรา    มาบ้านไร่
9. เด็กหญิงอภิชญา    ทรัพย์สิน
10. เด็กชายรัชชานนท์    พุ่มพวง
11. เด็กชายภูรินท์    พื้นผา
12. เด็กชายสุธีมนต์    ใจยา
13. เด็กชายพิพัฒน์    แจ้ใส
14. เด็กชายทีปกร    ชุมแก้ว
15. เด็กหญิงธัญญรัตน์    หม่อมปุก
16. เด็กหญิงพุทธรักษา    ติ๊บกง
17. เด็กชายอรรถชัย    เส็งสอน
18. เด็กหญิงมยุรินทร์    ปิ่นทอง
19. เด็กหญิงฉันทะพิชญา    สุขนวน
20. เด็กหญิงกาญจนาพร    น้อยบ้านป่า
1. นางจุรีย์    ชัยวงศ์
2. นายพิษณุ    ทองพืช
3. นางวิไลภรณ์    อรุณเพ็ง
4. นายอนุสรณ์    จันทร์หอม
2 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงภาคินี    บุญมา
2. เด็กหญิงปพิชญา    เภารอด
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แตงช้าง
4. เด็กหญิงอังคณา    เถื่อนธรรมโรง
5. เด็กหญิงขวัญศิริ    ริดจูงพืช
6. เด็กหญิงกันยารัตน์    ศิริวรรณ์
7. เด็กชายจักรภัทร    พูลผล
8. เด็กชายสุรบดินทร์    นุ่มสีหมอก
9. เด็กชายภานุเดช    สอนเนียม
10. เด็กชายวัชโรทัย    ขวัญแก้ว
11. เด็กชายภควัต    วิมูลชาติ
12. เด็กหญิงณัฐชนันท์    พูลผล
13. เด็กหญิงสิริวรรณ    แหลมหลัก
14. เด็กหญิงชญานันต์    อาบทอง
15. เด็กหญิงสิริยากร    สุขสวัสดิ์
16. เด็กหญิงนัฐชา    ศิริวรรณ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์    คงแก้ว
18. เด็กหญิงพรพรรณ    พันธ์พืช
19. เด็กหญิงธัญชนก    สิงห์เหม
20. เด็กชายพิษณุ    สังบัวแก้ว
1. นางสาวกนกอร    แดงแม่พูล
2. นายนพพร    กลิ่นเจริญ
3. นางวาสนา    ฐิตะวรรณ
4. นางสาวอรชร    กวนไวยบุตร
5. นายอะธิเดช    คำพืช
6. นางเสาวนีย์    ปานเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................