งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนิธิศ    สุขเกษม
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
2 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กชายพิพัฒน์พล    พิมแสน
1. นางสาวเพียงขวัญ    สีนาคม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายไกรวัช    สุดสาคร
1. นายศังกร    มาทองแดง
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    คำกระจ่าง
1. นางสาวชุติพร    อยู่เจริญ
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายธนาวุฒิ    นพแดง
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
6 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายธนวิชญ์    เด่นแสงทอง
1. นางสุวิตา    ชุ่มแจ่ม
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายวุฒิชัย    พระกำเนิด
1. นายนิยมพร    นพศรี
8 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายฝนหลวง    ขานรับบุญ
1. นางอมรรัตน์    นามเนียม
9 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายสิรภพ    บุญไทยกลาง
1. นางประจวบ    อยู่นิ่ม
10 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายธนกฤต    ทองประเสริฐ
1. นายนรวีร์    นันธิ
11 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายมัชฌิมา    เขื่อนนันท์
1. นายทวีพงษ์    กาทอง
12 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายศราวุธ    ตะโค้
1. นายอำนาจ    จู่คำสี
13 โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายนาวิน    อินใจ
1. นางสาววิมล    กุลประสงค์
14 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายปิยะพัฒน์    พลสวัสดิ์
1. นายนรโชค    ศรีพยอม
15 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    บุญประเสริฐ
1. นายสุทธิเกียรติ    แย้มรื่น
16 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายธีรเดช    ขำฉวี
1. นางจันทรา    นิลแนม
17 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ พิชัยสงคราม 1. เด็กชายกุลชัย    อินแต้ม
1. นางสาวสายธาร    นุ่มน้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................