งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพล    แก้วเปี้ย
1. นางยุพิน    กันยะมี
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายศิวัช    สุดสาคร
1. นายศังกร    มาทองแดง
3 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายสุทด    คงใส
1. นางสวรรค์    กองแก้ว
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายชลธิชา    มั่นอิ่ม
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายนที    อนันตศิริ
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์    เกตุทิม
6 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายอัครชัย    ปายา
1. นางสาววิณิกา    อินศรี
7 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายสิทธิเชษฐ์    น้อยมี
1. นางนภัสนันท์    ภู่ระย้า
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายพงศพัฒน์    ยังผ่อง
1. นางสาวอมรรัตน์    จงอยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................