งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญภร    อิ่มเอิบ
1. นางกัลยา    พันถา
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    สมศักดิ์
1. นางรวินท์นิภา    กำแพงแก้ว
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงจณิสตา    เจียงกองโค
1. นางฉลาด    ภู่สวัสดิ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงชลดา    แทนเทือก
1. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงนริศรา    ดอนมีไพร
1. นางสาวนภาพร    รุ่งเรือง
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายศิริชัย    สุขเย็น
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงพิมญาดา    นางแย้ม
1. นายสุรชาติ    เกิดอ่วม
8 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกัณยาพร    โพฺธินาม
1. นายณรงค์ชัย    ตุนาโป่ง
9 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอภิญญา    สังฆพร
1. นางอรวรรณ    ตาพา
10 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    จันทร์แก้ว
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
11 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    อุส่าห์
1. นางณัฐกานต์    คำชม
12 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงสิริมา    พรมอยู่
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
13 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงนันทิชา    สติดี
1. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................