งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวนากร    แบบวา
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐพล    เชื้อทอง
1. นางมลฑา    บัวทอง
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กชายยงยุทธ    สุราฤทธิ์
1. นางประภาพรรณ    แถลงธรรม
4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พุ่มไสว
1. นายณัฐกิจ    ขำฉา
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    โพธิ์เงิน
1. นางสาวศิรินภา    เนตรใจ
6 โรงเรียนวัดใหม่ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายบริพัฒน์    สุดใจ
1. นายไพบูลย์    โล่ห์พานิช
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายสุรภัสร์    หล้าเชียงของ
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
8 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธันยบูรณ์    แจ่มชู
1. นางสาวสมนึก    แก้วกุลศรี
9 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายพัฒนรัก    หลงมา
1. นางประนอม    หุ่นลำภู
10 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายณภัทร    แป้นเพ็ชร
1. นายนรโชค    ศรีพยอม
11 โรงเรียนบ้านหาดทับยา พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายณัฐกรณ์    ทองก่อ
1. นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน์
12 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายกฤษฎา    ผิวชอุ่ม
1. นายธนวิทย์    พุ่มจีน
13 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายศุภกิต    โม้ทอง
1. นางสุคนธ์    แก่งศิริ
14 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายกิตติชัย    โพธิ์ศรี
1. นายทศพร    ทับศัพท์
15 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายสรวิชญ์    เขียนเจียม
1. นางสาวภัทราปวีณ์    ศรีสมพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................