งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    อ่ำคูณ
1. นางสุมาลี    เบญจวรรณ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    คงคณะ
1. นายศราวุธ    จันทร์สุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กชายภาคภูมิ    สวาท
1. นางพัชรีย์    ทานะขันธ์
4 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงธิดา    สังข์หอม
1. นางฉลาด    ภู่สวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ฟั่นบ้านไร่
1. นางการะเกด    สุวรรณศรี
6 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว    วงษ์จันทร์แดง
1. นางสุธีรา    ดวงเสา
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงนันทภัส    หวังใจ
1. นายภูเบศ    ทอกทิ
8 โรงเรียนวัดนาทะเล ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกุมภาพันธ์    เจริญสินธุ
1. นายศุภชัย    ตาทิพย์
9 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายธนภูมิ    พงศานิจยุคันต์
1. นางนุภาวัน    สังเวียนวงษ์
10 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงลักษณารีย์    ฟองฟู
1. นางดวงดาว    คงนิยม
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงรมิดา    คำตา
1. นางจารุวรรณ    เลียวฤวรรณ์
12 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาล 1. เด็กชายชินทัต    ตลับทอง
1. นางปิยะทัศน์    ศุภเจริญลาภ
13 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอรวรรณ    สุขเอม
1. นางณัฎฐิกา    พรมอินทร์
14 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อุนันธชัย
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
15 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายนเรศ    คำสอน
1. นางสาวภัทชา    พิสุทธิ์เมธา
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ช้างมูบ
1. นางสาวศุภาพิชญ์    พุ่มสิริโรจน์
17 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงวรพัชา    ม่วงโมด
1. นายศุภวิชญ์    ทาต่อย
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงพรปรีดา    ชูติด
1. นางปราณ๊    ชูสว่าง
19 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    กิ่งกันทร์
1. นางพวงพยอม    อินแตง
20 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงกันธิมา    แผ้วเกษม
1. นางสาวภูพิงค์    ขมหวาน
21 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ธนะวงศ์
1. นางจิตรา    อาจศรี
22 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงติรนิตย์    คำอ่อง
1. นางสาวชลธิชา    ไชยวงศ์
23 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงเอมมิกา    เนรมัติ
1. นางสาวอรชร    เกิดพูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................