งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจันนิภา    พรมดี
1. นางป้อมเพ็ชร    เกตุทิม
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงอุมากร    อินทรไกล
1. นางมลฑา    บัวทอง
3 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กหญิงนิถาพร    กันสอน
1. นางสาวเพียงขวัญ    สีนาคม
4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงอธิวดา    มูลศิริ
1. นางสมพิศ    พิริยชนานันท์
5 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    มูลตา
1. นายทรัพย์สิน    รักษา
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงอังคณา    อินทะเรืองรุ่ง
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงศิรินภา    ศรีคำ
1. นางสุวิตา    ชุ่มแจ่ม
8 โรงเรียนวัดดอนสัก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงนงคราญ    สีน้อย
1. นายสมศักดิ์    เสือน้อย
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงพรนภา    รุ่งเรือง
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศิริพร    เส็งเมือง
1. นางสาวสมนึก    แก้วกุลศรี
11 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงยุพาพร    จอยทอง
1. นางประจวบ    อยู่นิ่ม
12 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกานธิดา    ตลอดพงษ์
1. นางสาวสรินยา    ปันศรี
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงสุประวีณ์    อนันต๊ะ
1. นายธีระพงษ์    ทัพอาจ
14 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ดวงมาลา
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
15 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์    กาศกุล
1. นางญาดา    บุญโสภาวงศ์
16 โรงเรียนสามัคยาราม นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาพร    โถมจั่น
1. นางนันทนา    โพธิ์พงษ์
17 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รักษาพันธ์
1. นางนภัสนันท์    ภู่ระย้า
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงอินทิรา    มาสะอาด
1. นายประทีป    พัดจันทร์หอม
19 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    บุญเสือ
1. นายสุทธิเกียรติ    แย้มรื่น
20 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    รอดภัย
1. นางวันทนา    เกิดมั่น
21 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    แสงสกุล
1. นายธัญญากร    เกิดก่อวงษ์
22 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ภูแข
1. นางสมบัติ    ทายิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................