งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอริญชยา    เมืองจันทร์
1. นางอรัญญา    ขำวีระ
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงกมลชนก    มาปัด
1. นายศังกร    มาทองแดง
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงอรุโรชา    จันทร์มา
1. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
4 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    รอดพ่าย
1. นางสาวอภิญญา    ไวกสิกรรม
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. นางสาวศิริวิมล    สีนวนคำ
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
6 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงถิรมน    อ้มกลิ้ง
1. นางรัชนา    จาดเรือง
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เมืองตุ้ม
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
8 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร เอกชน 1. เด็กหญิงสงกรานต์    คงนุ่น
1. นายวุฒินันท์    รักดี
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกชกร    ไชยมะจักร
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
10 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอาลิสา    จันแหล้
1. นายพิชชาพงศ์    หล้าแดง
11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงนภัสสร    ปั้นจีด
1. นายภัทรพล    อ่อนคง
12 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. นางสาวบัณฑิตา    มาใกล้
1. นายจำเริญ    กาวิลัย
13 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงชาริกา    พุฒเฒ่า
1. นางสาววิณิกา    อินศรี
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงดวงพร    รอดอยู่
1. นางสาวอมรรัตน์    จงอยู่สุข
15 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงณัฐชา    พองาม
1. นางวันทนา    เกิดมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................