งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    เชียงส่ง
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุนิษา    ผากเบี้ย
1. นางป้อมเพ็ชร    เกตุทิม
3 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงรดา    สีทา
1. นางมลฑา    บัวทอง
4 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงอีเร    ฉันทะมิตร
1. นางประภาพรรณ    แถลงธรรม
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงศศินิภา    ขาวขำ
1. นางสาวพีรภาว์    ลบช้าง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงชณิสรา    บุญพร
1. นางสาวศิรินภา    เนตรใจ
7 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงลูกตาล    บุตรเพชร
1. นายทรัพย์สิน    รักษา
8 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงสาธิตา    ทะวงษา
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
9 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    สว่างทิตย์
1. นางสุวิตา    ชุ่มแจ่ม
10 โรงเรียนวัดใหม่ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริพร    เตชัย
1. นายไพบูลย์    โล่ห์พานิช
11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ปานวงษ์
1. นางสาวสมนึก    แก้วกุลศรี
12 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงชาลิสา    ปิ่นมณี
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
13 โรงเรียนบ้านหัวค่าย พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงประสิตา    อ่อนจันทร์
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา    พุฒหมื่น
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงรมิตา    ตะวังทัน
1. นายธีระพงษ์    ทัพอาจ
15 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงรันชนา    เชื้อน่วม
1. นางลัดดา    ทะนันไชย
16 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกิติญาภา    จิตต์มั่น
1. นางญาดา    บุญโสภาวงศ์
17 โรงเรียนสามัคยาราม นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์    คงนิล
1. นางนันทนา    โพธิ์พงษ์
18 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงสมรส    จันทะเสน
1. นางทิพย์วิมล    สุรสอน
19 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงณิชานันท์    จันทร์ดำ
1. นายนรโชค    ศรีพยอม
20 โรงเรียนวัดดอกไม้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงภูษณิศา    บุญยิ่ง
1. นางนุชรี    สาวิสิทธิ์
21 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงชภาภรณ์    วาสุชาติ
1. นางสุคนธ์    แก่งศิริ
22 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปิยะนันท์    ภูกัน
1. นายบัณฑิต    ทำนุพันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................