งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปริญญา    ดีอุดม
1. นางอรัญญา    ขำวีระ
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงปิยพร    อ่อนนิ่ม
1. นายสมนึก    พลฤทธิ์
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    รัตนเสถียร
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงนภกมล    พรมภาโส
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกนกอร    ทิพย์เพ็ชร
1. นางสาวสรินยา    ปันศรี
6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงวรรณธนา    คงนิล
1. นายภัทรพล    อ่อนคง
7 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา    รื่นเปลี่ยน
1. นายสุเทพ    ทำนุพันธ์
8 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. นางสาวณัฐธิดา    สีดี
1. นางนภัสนันท์    ภู่ระย้า
9 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงมัณฑนา    กุลคง
1. นายธวัช    สุขวิทย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................