งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงเอกอนงค์    โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงนิภาพร    ตรีโพธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    แย้มสวน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แปงเสาร์
5. เด็กหญิงนัทชา    เกิดบำรุง
6. เด็กหญิงรุ่งนภาพร    เกตุเนตร
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กิจสวน
8. เด็กหญิงธัญชนก    หอมหวน
9. เด็กหญิงชญาน์นันท์    ต้นยศ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์    นวลแหยม
11. เด็กชายพิทวัส    พิณราช
12. เด็กหญิงกมินตรา    กรีรส
13. เด็กชายณัฐพร    จันทร์นัด
14. เด็กชายธมกร    สมใจ
15. เด็กชายศุภณัฐ    จัดชาวนา
16. เด็กชายธันวา    โพธิ์นิ่ม
17. เด็กชายกล้าณรงค์    พรมต่าย
18. เด็กชายอภิสิทธิ์    อินเรือน
19. เด็กชายออมทรัพย์    สวนม่วง
20. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ทรัพย์ทอง
21. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทร์เพ็ง
22. เด็กหญิงญาณาภรณ์    อินทรเทศ
23. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์    เฮ้งจีน
24. เด็กหญิงพิชญธิดา    วิไลรัตน์
25. เด็กหญิงอริศรา    จุ้ยม่วง
26. เด็กหญิงอลัดดา    ยังอุ่น
27. เด็กหญิงภวิดา    นวลแหยม
28. เด็กหญิงณัฐกานต์    เซาะไธสง
29. เด็กชายรพีพัฒน์    อ่วมฟัก
30. เด็กหญิงพุทธิดา    ตาคำชัย
31. เด็กหญิงสุธีธิดา    ทวีกิจไพศาล
32. เด็กหญิงปุณยานุช    สมใจ
33. เด็กหญิงฝันธิฬา    ชูมิตร
34. เด็กหญิงจตุรพร    บุญกลิ่น
35. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ยังอุ่น
36. เด็กหญิงณัฐชยา    ขำกัน
37. เด็กหญิงธนัญญา    ภัคดีณรงค์
38. เด็กหญิงธัญชนก    ทรัพย์เมือง
39. เด็กหญิงนภัสสร    จักรพรรดิแก้ว
40. เด็กหญิงกัลยารัตน์    มีดา
1. นางสาวกรรธิการ์    เย็นใจมา
2. นางสาวนฤมล    เล็กคำด้วง
3. นางสาวนฤมล    กลั่นกลอน
4. นายวัชระพงศ์    อิ่มเพ็ง
5. นางสาวสมหมาย    ลักษณะวิเชียร
6. นางสาวสุภารัตน์    อยู่หนู
7. นางสาวสุรีย์รัตน์    เหล็กแก้ว
8. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................