งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิระประภา    เที่ยงตรง
1. นางสาวภิฌามล    ม่วมนุ้ย
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    เดชสุริยันต์
1. นางกัลนิกา    ชูอยู่
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงขวัญกมล    ลือแก้ว
1. นางสุธีรา    ดวงเสา
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงโชติกา    นิติการ
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แสงเทียน
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ผอบทอง
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
7 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุนารี    สุขเมา
1. นางณัฐกานต์    คำชม
8 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงนัฐชา    พรมกำเนิด
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
9 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สนิทบุญ
1. นางวาสนา    วรรณสวาท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................