งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เรือนไสว
2. เด็กหญิงอัจฉรา    สิงห์เงิน
3. เด็กหญิงอุษาวดี    แหยมโม้
1. นางสาวอำพร    สีนวนคำ
2 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธาศิณี    บุญจันเจือ
2. เด็กหญิงรัชดา    แสนมั่น
3. เด็กชายรัชพล    มูลจันทรง
1. นางสาวกันยกา    มีทา
2. นายเกียรติศักดิ์    ตันแก้ว
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงวิภา    อิสสระ
2. เด็กหญิงปภิญญา    ไตรเดช
3. เด็กหญิงนันทนา    โสภะสาระ
1. นางศิริรัตน์    ถมยา
2. นางสาวอรทัย    ใจเยือกเย็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................