งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา    อุตสาหปัน
2. เด็กหญิงลักขณา    มีจันทร์
1. นางโชติรส    ศรีทับทิม
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อนุโรจน์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เอี่ยมต่อ
1. นางมลฑา    บัวทอง
2. นางสาวอาภาภรณ์    ขยัก
3 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    บุญทูล
2. เด็กหญิงสมวรรณ    คำเกลา
1. นางพัชรีย์    ทานะขันธ์
2. นางสุนีย์    ธิช่างทอง
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ปะระมะ
2. เด็กหญิงณัฐวรัญษ์    เผือดผัด
1. นางรัตนา    จรัสกิตติตระกูล
2. นางสมพร    ราชเฉลิม
5 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ผักขวง 1. เด็กหญิงปรียาพรรณ    ปัญญาแพง
2. เด็กหญิงพัชรพร    กันยา
1. นางปริณดา    ผุยน้อย
2. นายภูธร    ผุยน้อย
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงฉัตรพร    เนียมท่าเสา
2. เด็กหญิงปวีณา    เทียนสว่าง
1. นายสถาพร    แหยมคง
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา    อโคตรมี
2. เด็กหญิงสาธิตา    แร่กุล
1. นายภูเบศ    ทอกทิ
2. นายเกียรตินำชัย    ใจวงษ์
8 โรงเรียนวัดดอนสัก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายณฐกร    คำสุก
2. เด็กหญิงนุชจิรา    ทองนัน
1. นางกุลทรัพย์    ยาสา
2. นางสาวสุวรรณี    คงดีได้
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายอภิรักษ์    สุขเกษม
2. เด็กชายณฐกร    ดิษฐ์น่วม
1. นายธงชัย    ถาดี
10 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายปิยะพงษ์    ปานคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ    นวนเปี้ย
1. นางสาวอัญชลี    อยู่สุขสวัสดิ์
11 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงสิริยากร    โตเฉย
2. เด็กหญิงมณฑกานต์    พุกต่อม
1. นางจิตกาล    วิจารย์วงศ์
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงสุชัญญานุช    ขัตติ
2. เด็กหญิงธิตยาพร    ขัตติ
1. นางสาวกฤษณา    คิดดี
13 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงปวีณา    พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชนก    พวกดี
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
14 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายธนกฤต    รู้ด่านกลาง
2. เด็กหญิงสุพัดชา    ยุติรัตน์
1. นางสาวนิตยา    นันตา
15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพณัฐฐิชา    คำพิมพ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    สุวรรณศรี
1. นายฐปนพ    ฐปธีรสกุล
2. นางสาวศุภาพิชญ์    พุ่มสิริโรจน์
16 โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ธรรมขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์    เผือกทอง
1. นางสาวรสสุคนธ์    ทรัพย์ศรี
17 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงณัฐวดี    อินลา
2. เด็กหญิงชลาลัย    เกิดชัง
1. นางบุรินทรา    เกษร
2. นางพวงพยอม    อินแตง
18 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงสุพิชญา    รอดภัย
1. นางจินตเนติ์    พริกศรี
19 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงเอวิการ์    เรียนพิมพ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เกตุแก้ว
1. นางสาวชลธิชา    ไชยวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................